På främmande språk


Hösten 1988, med anledning av Karin Boye Sällskapets femårsjubileum, tog sällskapets sekreterare, Ingrid Malm, initiativet till översättning av två Boyedikter till en rad olika språk. Hon såg till att denna idé förverkligades genom det starkt internationella inslaget i Huddingegymnasiet. I det följande möter vi några exempel på denna översättningsverksamhet. Utgångstexterna var dikterna Små ting och Morgon ur diktsamlingen Moln.Artikeln är hämtad ur Karin Boye Sällskapets minnesskrift "Karin Boyes liv och diktning V".
Publicerat med tillstånd av:
Ingrid Malm, Karin Boye Sällskapets sekreterare.
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.