Stadgar för Karin Boye Sällskapet

(Fastställda vid årsmötet 1993; ändrade vid årsmötet 2002)

1.
Sällskapets namn är Karin Boye Sällskapet.

2.
Sällskapets ändamål är att hålla Karin Boyes diktning aktuell och att ge den ytterligare spridning; att sprida kännedom om Karin Boye som lyriker och författare och att underlätta forskningen och uppmärksamma annan litterär och musikalisk produktion kring Karin Boyes författarskap.

3.
Konkret fullgör sällskapet sina uppgifter genom
att ge ut minnesskrifter
att ge ut meddelanden som informerar om sammankomster, nyheter och händelser inom och utom sällskapet, som kan vara av intresse för medlemmarna.

4.
Medlemskap vinner den person eller juridiska person, som erlägger årsavgiften för medlemskap. Familjemedlemmar kan vinna medlemskap mot en nedsatt årsavgift. Kollektivt medlemskap kan också förekomma i skolor, företag och föreningar enligt överenskommelse med styrelsen. Ständigt medlemskap kan erhållas mot en engångsavgift av enskilda, föreningar eller företag.

5.
Medlemsavgiften för enskilda och ständiga medlemmar fastställs av årsmötet.

6.
Sällskapets organ är a) årsmöte b) medlemsmöte c) styrelsemöte.

7.
Årsmöte hålles senast i mars.

8.
Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall vara medlemmar tillhanda två veckor före mötesdatum.

9.
Vid årsmöte skall följande dagordning gälla:


1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Verksamhetsberättelse.
6. Ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet.
9. Beslut om disposition av överskott / underskott från det
gångna verksamhetsåret, samt budget för det nya året.
1O. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av ordförande och övriga styrelsen för det kommande
verksamhetsåret.
12. Val av två revisorer.
13. Val av valberedning (två ledamöter).
14. Övriga frågor (föranmälda).
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande.


10.
Medlem äger närvaro-, röst-, yttrande- och förslagsrätt på medlemsmöte och årsmöte. Rösträtten tillkommer endast på mötet närvarande medlem.

11.
Omröstning sker öppet medelst handuppräckning. Om närvarande medlem begär det skall omröstning ske med slutna sedlar.

l2.
Beslut fattas med enkel majoritet, frånsett stadgeändringsfrågor. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

13.
Valbar till styrelsen är medlem som är enskild person. Som revisor kan väljas även ickemedlem.

14.
Mellan medlemsmöte / årsmöte handhar styrelsen sällskapets angelägenheter. Frånsett ordförandeposten konstituerar styrelsen sig själv, med de förtroendeposter som är nödvändiga. Styrelsen har rätt att utse medlem som ersättare för under valperioden avgången ledamot. Styrelsen har rätt att adjungera personer till enstaka styrelsemöten.

15.
Styrelsen skall sträva efter att arbeta i enlighet med sällskapets målsättning; förbereda sällskapets möten; handha sällskapets ekonomi; handha sällskapets korrespondens; understödja ]okal verksamhet inom och utom landet; ge revisorerna möilighet att granska protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse senast en månad före årsmötet.

16.
Styrelsen är beslutmässig när hälften av ledamöterna plus en är närvarande.

17.
Styrelsen skall inom sig utse en eller flera personer att teckna Karin Boye Sällskapets namn.

18.
Revisorerna skall till årsmötet avlämna skriftlig revisionsberättelse som innehåller förslag till beslut rörande ansvarsfrihet.

l9.
Revisorerna äger rätt att kalla till medlemsmöte.

20.
Stadgeändringsförslag kräver 75-procentig majoritet för att gå igenom och kan endast tas upp på årsmöte. Stadgeändringsförslag skall väckas skriftligt till styrelsen före årsmötet, så att den kan taga ställning till förslaget.

21.
Upplösning av sällskapet, som behandlas som stadgeändringsförslag, kan ske på årsmöte. Sällskapets egendom i form av manuskript, dokument, arkivalier etc. skall i händelse av upplösning av sällskapet tillställas Uppsala universitetsbibliotek. Sällskapets övriga tillgångar skall i händelse av upplösning tillfalla institution eller ändamål som har verksamhet som ligger i linje med sällskapets verksamhet.


Upphovsrätt © (1996)
Karin Boye Sällskapet
Layout och presentation: May och Hans Mehlin

Publicerat med tillstånd av:
Björn Julén, ordförande i Karin Boye Sällskapet.